Sejnine, službe in razrešitve

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

Kljub optimistični želji podžupanje, da bo seja minila v rekordno kratkem času, tudi 21. redna seja ni minila brez zapletov. Dolge razprave sta podžgali predvsem točki o določitvi novih sejnin in novem zaposlovanju v občinski upravi, nov derbi medosebnega obračunavanja pa sta uprizorila tudi nekdanja svetnika SDS.

Na dnevnem redu tudi o prejemkih

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Kočevje je v veljavi že od leta 2003 in se med tem časom ni spreminjal ali dopolnjeval. Tako je bil pravilnik neusklajen z Zakonom o lokalni samoupravi, ki odreja plačo župana in podžupana, sprememba pa je bila potrebna tudi zaradi novega Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki v veliki meri spreminja prejemke v javnem sektorju. Prejemki svetnikov so tako vezani na plačo župana, in sicer v višini 7,5 %, kar bi sedanje sejnine v višini 178,5 € bruto razpolovilo.

Svetniki so točko prekinili in jo bodo nadaljevali na naslednji seji, medtem bo novi pravilnik obravnaval KVIAZ.

Zaposlovanja v občinski upravi

Dodatno točko je na dnevni red uvrstil Zlatko Ficko, ki se sprašuje, zakaj v času krize in vsesplošnega krčenja javnega sektorja občinska uprava načrtuje sedem novih delovnih mest, predvsem svetovalcev zvezi z javnimi naročili, razpisi, delom s proračunom in stvarnim premoženjem, išče tudi višjega svetovalca za gozdarstvo.

Po besedah direktorice občinske uprave Marte Briški gre pri štirih zaposlitvah za uslužbence, ki jim poteče pogodba za določen čas, dodatne zaposlitve pa namenjene delu občinske uprave, ki je kadrovsko najbolj podhranjena. Igor Mihelič (Moja Kočevska) pa dodaja, da se v letu 2013 obeta večji priliv denarja iz evropskih sredstev, ki bodo po vsej verjetnosti usmerjene na lokalne nivoje, tako da bodo občine, ki bodo na razpise pripravljene, uspele počrpati več.

Podžupanja in vodja seje Lilijana Štefanič predloga o zamrznitvi razpisov za nova delovna mesta ni dala na glasovanje, saj nima podlage po Zakonu o javnih uslužbencih.

KVIAZ s članom manj

Medsebojna obtoževanja nekdanjih svetnikov SDS Marka Vizjaka In Davorja Štamflja so dobila nov zaplet. Vizjak je predlagal izključitev Davorja Štamflja iz Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja. S svetnico Amando Eržen sta prepričana, da ni primeren za člana v tako pomembnem delovnem telesu, slednja ga obtožuje nadlegovanja njenih sorodnikov, saj naj bi Štamfelj poizvedoval o stalnem prebivališču članov svoje nekdanje svetniške skupine.

Občinski svet je s petnajstimi glasovi za in tremi proti podprl razrešitev, Davor Štamfelj pa je napovedal pravni spor zaradi postopka.

Ostale točke sprejete soglasno

Občinski svet se je seznanil s prenehanjem mandata svojega člana iz vrst Socialnih demokratov Vladimirja Komljenoviča, njegovo mesto je zasedla občinska svetnica Marija Ivič.

Svet je obravnaval še poročilo o izvrševanju proračuna, ki bi moralo na dnevni red stopiti že julija, premoženjsko bilanco Občine Kočevje ter sodno poravnavo, sklenjeno med Občino Kočevje in Družbo HKLJ Svetega Vincencija Pavelskega zaradi nemožnosti uporabe zemljišča, ki je bilo vrnjeno v denacionalizaciji. Sprejeli so tudi sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega nekaterih parcel v Kočevju in okoliških vaseh, Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kočevje, ki določa subvencioniranja cen storitev s strani lokalnih skupnosti ter Aneks k pogodbi o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe - oskrbe s pitno vodo, ki ureja cene in subvencije komunalnih storitev oskrbe z vodo, ki so potrebne zaradi zamrznjenih cen vode.

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki