Kočevje v nove gradnje kanalizacije, a z istimi cenami storitev

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

Svetniki so za uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 22. redne seje, potrditev zapisnikov, poročila o realizacijah sklepov prejšnjih sej ter razpravo o operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih vod porabili dve uri, ostali čas pa namenili razpravi o cenah komunalnih storitev.

Sprejeli državni program urejanja komunalnih vod

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod je eden ključnih aktov za doseganje ciljev Nacionalnega programa varstva okolja in se nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred onesnaževanjem.

Z novelacijo programa leta 2010 je Ministrstvo za okolje in prostor na novo opredelilo območja poselitve, kjer morajo občine zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter opredelilo individualno urejanje komunalnih storitev na stroške občanov. Tako morajo biti do leta 2015 vsi objekti v občini priključeni na kanalizacijo ali malo čistilno napravo, program v izjemnih primerih dovoljuje tudi nepretočno greznico. Na območjih, kjer je poselitev manjša od 10 ljudi na hektar, pa bodo morali za odvajanje komunalnih voda poskrbeti občani sami, oz. s pomočjo občine, če bodo v njenem proračunu zagotovljena sredstva.

Sprejeti načrt je zagotovo najbolj pomembna investicijska točka prihodnjih proračunov in bo v naslednjih treh letih pogojeval delo z občinskimi financami. Do leta 2015 bo morala Občina Kočevje zagotoviti najmanj 8 milijonov evrov, a župan opozarja, da bo po dosedanjih izkušnjah treba ta znesek najmanj podvojiti. Občina predvideva sofinanciranje stroškov občanov, stike s proizvajalci čistilnih naprav so že navezali, a poudarjajo, da bo zaradi majhnega priliva sredstev komunalnih storitev financiranje oteženo.

Svetniki zavrnili predvideno 2,6 kratno povišanje cen komunalnih storitev.

Direktor Komunale Kočevje Marko Kljun opozarja, da so cene komunalnih storitev na državni ravni zamrznjene že od leta 2004 in da je trenutna cena 16 centov za kubični meter čiščenja in odvajanja odpadnih vod daleč pod povprečjem. Poudarja, da ostale občine v Sloveniji podobnih zvišanj cen še niso izpeljale, predlagano povišanje pa bi obdržalo cene v slovenskem povprečju.

Po besedah župana ohranjanje iste cene komunalnih storitev pomeni, da bo Komunala Kočevje še naprej odvisna od subvencij iz občinskega proračuna. Pomanjkanje sredstev pa bo otežilo tudi gradnjo komunalnega omrežja in sofinanciranje čistilnih naprav, ki bosta potrebni zaradi sprejetega programa čiščenja in odvajanja odpadnih vod.

Svetniki so predlog zavrnili iz več razlogov, predvsem zaradi šibke plačilne zmožnosti občanov Kočevja. Po mnenju Janka Vebra iz vrst Socialnih demokratov predlog Komunale ni bil dovolj utemeljen, opozoril pa je tudi na nekatera finančna vprašanja, plače v upravi Komunale ter nakup novih vozil.

KVIAZ za zdaj brez sedmega člana

Svetniki so v svet Doma starejših občanov imenovali Cvetko Diklić, v svet Gimnazije in srednje šole Sonjo Veber ter izrekli pozitivno mnenje trem kandidatom za ravnatelja Osnovne šole ob Rinži: Darji Delač-Felda, Damirju Mirkoviča in Suzani Puš. Potrdili so tudi Aneks k pogodbam o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe, ki je bil potreben zaradi usklajevanja z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.

Marko Vizjak je predlagal imenovanje Alenke Jelenovič kot nove članice Kviaza, a župan pobude zaradi neizpolnjenih pogojev ni uvrstil na dnevni red.

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki