Red in mir

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

Svetniki so večino časa na 23. redni seji namenili razpravi o medobčinski redarski službi ter novem odloku o varstvu javnega reda in miru.

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica - MIR« 

Predlog o skupnem medobčinskem inšpektoratu je nadaljevanje predloga s seje lanskega septembra, ki je načrtoval skupno redarsko službo štirih sosednjih občin. Občinski svet v Dobrepolju je predlog zavrnil, tako da so sedaj v skupni projekt krenile občine Kočevje, Osilnica in Kostel.

Stroške redarske službe v višini 90.000 € si bodo občine razdelile. Kostel in Osilnica bosta redarstvo financirali s 13 % in 12 % odstotnim deležem, tričetrtinski delež v višini 67.000 € pa poravna Občina Kočevje. Ustanovitev tovrstnih redarskih služb podpira tudi država, ki bi iz proračunskih sredstev krila polovico stroškov.

Predlog medobčinskega inšpektorata načrtuje tri zaposlene, dva redarja in inšpektorja. Področje delovanja redarjev med drugim vključuje nadzorovanje prometa, varovanje okolja ter javnega premoženja, opravljanje nadzora nad kampiranjem in varstva javnega reda in miru. K nalogam inšpektorja sodi še opravljanje nadzora nad saniranjem divjih odlagališč, zbiranja odpadkov in podobno.

Urejanje javnega reda in miru z novim odlokom

K nalogam redarjev pa bo sodil tudi novi Odlok o varstvu javnega reda in miru. Besedilo odloka je nastajalo tudi v sodelovanju z občani, veliko členov sledi iz pogovorov s krajani, ki jih je župan opravil na obiskih v krajevnih skupnostih. Občinsko redarstvo bo tako urejalo varstvo objektov ter javnih površin, ravnanje z živalmi ter sankcioniralo vandalizem, popivanje ter ostale kršitve javnega reda in miru.

Po besedah občinske uprave je predlagani odlok napram ostalim občinam zelo blag, Peter Pirc (lista Moja Kočevska) pa dodaja, da so na tovrstno ureditev občani že dolgo čakali. Čeprav so imeli nekateri svetniki pomisleke glede višine kazni in nedorečenosti nekaterih členov, so predlog podprli. Odlok bo tako v drugo obravnavo krenil v začetku naslednjega leta.

Zdravstveni dom širi svoje dejavnosti

Veljavni »Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Kočevje«je bil sprejet leta 1993, od takrat pa sta zakona, na katerih sloni, doživela številne spremembe. Z novim odlokom so tudi bolj podrobno zapisane dejavnosti, ki jih lahko opravlja. Zdravstveni dom bo tako področje delovanja razširil na izvajanje zdravstvenega izobraževanja. Sprememba odloka je bila potrebna tudi zaradi uskladitve z državnimi izhodišči o vodenju in organizaciji javnih zdravstvenih zavodov, spremenil pa se bo tudi svet zavoda.

Na predlog Marka Vizjaka je občinski svet izglasoval pobudo, da se ustanovi posebna komisija,ki bo pripravila strategijo razvoja zdravstvenih storitev.

Z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Gorenje SV« bo Občina komunalno opremljanje in določila višino komunalnega prispevka petim prodanim parcelam v Gorenju. Svetniki so potrdili tudi sodno poravnavo, sklenjeno med Občino Kočevje ter Župnijo Kočevje zaradi nezmožnosti uporabe denacionaliziranih nepremičnih. Občina bo tako Župniji plačala 180.000 €.

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki