Lokalne volitve 2010 v Kočevju

Avtor Petra Šolar , . objavljeno v Lokalne volitve 2010

KOCEVJESPOMENIK

10. oktobra bodo v večini * slovenskih občin volilni upravičenci lahko glasovali o tem, kakšna bo sestava občinskih in krajevnih svetov v prihodnjih štirih letih in kdo bodo novi župani. Tudi volilni upravičenci iz občine Kočevje bodo odločali, kakšna bo sestava novega občinskega sveta, kdo bodo predsedniki krajevnih skupnosti in komu bodo zaupali 4-letni mandat za vodenje občine, zato vam v nadaljevanju predstavljamo pomembnejša dejstva.

 

 

OBČINSKI SVET OBČINE KOČEVJE

Šteje 25 članov, 24 jih je predstavnikov list oz. političnih strank, eden je predstavnik romske skupnosti. Število članov občinskega sveta (v nadaljevanju OS) se določi glede na število prebivalcev v občini. Ker ima občina Kočevje nekaj manj kot 17 tisoč prebivalcev, zakon določa, da lahko kočevski OS šteje od 24 do 27 članov. Listo kandidatov za OS lahko predlagajo stranke, lahko pa tudi skupina volivcev. Ker Zakon o lokalnih volitvah določa, da lahko listo kandidatov s podpisovanjem določi skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, in ker je potrebno število glasov 1 odstotek od števila volivcev, ki so na zadnjih rednih volitvah glasovali za OS, je za oblikovanje liste kandidatov za OS Občine Kočevje treba zbrati 77 podpisov volivcev. Na zadnjih rednih volitvah v OS Občine Kočevje je namreč glasovalo 7687 volivcev.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, sprejema proračun in zaključni račun občine, ustanavlja odbore in potrjuje njihove člane, sprejema prostorske plane, imenuje podžupana, določa višine nadomestil (npr. za uporabo stavbnega zemljišča), določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev, daje soglasje k imenovanju vseh vodij javnih zavodov (knjižnica, osnovna šola, vrtec, glasbena šola itd.), ustanavlja javne zavode …  Pri glasovanju prevlada večina prisotnih oz. OS svet odloča z večino glasov.

OBINSKI_SVET

KDO LAHKO KANDIDIRA ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA?

Pravico biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. Obenem lahko za člana občinskega sveta kandidira tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je dopolnil 18 let ali pa tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

KDO LAHKO KANDIDIRA ZA ŽUPANA OBČINE KOČEVJE?

Pravico kandidirati za župana ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. Pravico voliti župana ima vsak volivec, ki ima volilno pravico pri volitvah v občinski svet. Če župana predlaga skupina volivcev, mora zbrati 154 podpisov volilvcev, ki imajo stalno prebivališče v občini (2% glasov zadnjih rednih volitev). Podporo kandidatu oz. kandidatki lahko volilvci podpišejo na obrazcu podpore na pristojnem upravnem organu (upravna enota) do 15.9.2010.

PREDČASNO GLASOVANJE

Če se 10.10.2010 ne morete udeležiti volitev, lahko glasujete predčasno. Državna volilna komisija je občinskim volilnim komisijam predlagala, da naj bo predčasno glasovanje v sredo, 6. oktobra 2010, najmanj med 9.00 in 17.00 uro, lahko pa tudi v torek 5.10. in/oziroma četrtek 7.10.2010 - glede na krajevni običaj oziroma potrebe.

 

STATISTIKA

število volivcev v občini Kočevje na dan 9.8.2010:                                     13841

število volivcev v občini Kočevje na zadnjih lokalnih volitvah (2006)          13819

število volilvcev, ki so glasovali v občini Kočevje l. 2006 v 1.krogu:             7687

število volivcev, ki so glasovali v občini Kočevje l.2006 v 2. krogu:              7415

volilna udeležba v občini Kočevje v 1. krogu l. 2006:                                  55,63%

volilna udeležba v občini Kočevje v 2. krogu l. 2006:                                  53,66%

VIR: http://volitve.gov.si/lv2006/rezultati/obcina_kocevje.html

 

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Občina Kočevje ima šest krajevnih skupnosti: Kočevje-mesto, Ivan Omerza Livold, Kočevska Reka, Poljanska dolina, Stara Cerkev in Rudnik-Šalka vas. Kdo so sedanji predsedniki krajevih skupnosti, si lahko ogledate na:

http://www.obcinakocevje.si/02-18.php

Svet Krajevne skupnosti Kočevje–mesto šteje trinajst članov, Svet Krajevne skupnosti Šalka vas šteje sedem članov, krajevne skupnosti Ivan Omerza devet, krajevne skupnosti Poljanska dolina pet, krajevne skupnosti Stara Cerkev devet in krajevne skupnosti Kočevska Reka devet članov.

* V večini zato, ker je Ustavno sodišče zaustavilo postopke glede lokalnih volitev v Kopru in Trebnjem (razlog: ustavni sodniki so sprejeli sklep, da se sprejme pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. V Mirni in Ankaranu namreč želijo svojo občino).

Sorodni prispevki:

volitve_2010_kocevje Lokalne volitve 2010

volitve_2010_kocevje Lokalne volitve 2010-Soočenje

Ostale novice tega tedna